دانشگاه علمی و کاربردی

• علمي کاربردي واحد ابهر - تجهيز آزمايشگاه سيالات

• علمي کاربردي واحد اهواز - تجهيز آزمايشگاه مکانیک سیالات و انتقال حرارت

• علمي کاربردي واحد اليگودرز - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

• علمي کاربردي واحد بافق - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

• علمي کاربردي واحد برج آوران - تجهيز آزمايشگاه مکانیک سیالات

• علمي کاربردي واحد راه آهن شهری (مترو) - تجهيز آزمايشگاه هیدرولیک و پنوماتیک

• علمي کاربردي واحد شيرگاه - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

• علمي کاربردي خانه کارگر، معطر تهران - تجهيز آزمايشگاه سيالات، هیدرولیک پایه

• علمي کاربردي شرکت صنعتی کوشا - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک ، دینامیک ماشین و ارتعاشات

• موسسه آموزشي و پژوهشي صنعت خودروسازي سابکو - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

• تعاوني توليدکنندگان بروجرد - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک و سيالات