دانشگاه علمی و کاربردی

• علمی کاربردی واحد ابهر - تجهيز آزمايشگاه سيالات

• علمی کاربردی واحد اهواز - تجهيز آزمايشگاه مکانیک سیالات و انتقال حرارت

• علمی کاربردی واحد اليگودرز - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

• علمی کاربردی واحد بافق - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

• علمی کاربردی واحد برج آوران- تجهيز آزمايشگاه سیالات

• علمی کاربردی واحد راه آهن شهری (مترو) - تجهيز آزمايشگاه هیدرولیک و پنوماتیک

• علمی کاربردی واحد شيرگاه - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

• علمی کاربردی خانه کارگر، معطر تهران - تجهيز آزمايشگاه سيالات، هیدرولیک پایه

• علمی کاربردی شرکت صنعتی کوشا - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک، دینامیک ماشین و ارتعاشات

• موسسه آموزشی و پژوهشی صنعت خودروسازی سابکو - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

• تعاونی توليدکنندگان بروجرد - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک و سيالات