دانشگاه آزاد اسلامی

• آبادان - تجهيز آزمايشگاه مکانيک سيالات

• اسفراين - تجهيز آزمايشگاه مکانيک سيالات

• اسلامشهر - تجهيز آزمايشگاه مکانيک سيالات، دینامیک ماشین و ارتعاشات، مقاومت مصالح

• سما اسلامشهر - تجهيزآزمايشگاه ترمودینامیک و مکانیک سیالات

• اسکو - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

• اشکذر - تجهيز آزمايشگاه سيالات، انتقال حرارت و ترموديناميک

• اليگودرز - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح، ديناميک ماشين و ارتعاشات

• ايذه - تجهيزآزمايشگاه مقاومت مصالح

• ایلخچی - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

• اميديه - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک

• اوز - تجهيز مقاومت مصالح

• اهواز - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت و مقاومت مصالح

• اهر - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت

• بابلسر - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

• بروجن - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح، ترموديناميک و خاک

• بناب - تجهيزآزمايشگاه ديناميک ماشين و ارتعاشات، ترموديناميک

• بندرعباس - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

• بویین زهرا - تجهيز آزمایشگاه مقاومت مصالح

• بيرجند - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

• پارسيان - تجهيز آزمايشگاه مکانیک سيالات و انتقال حرارت

• پرند - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

• تاکستان - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح، مکانيک سيالات، ترموديناميک، ديناميک ماشين و ارتعاشات

• تفت - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح، ديناميک ماشين و ارتعاشات

• تهران مرکز - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح، ديناميک ماشين و ارتعاشات، مکانيک سيالات، ترموديناميک و علم مواد

• تهران غرب - تجهيز آزمايشگاه مکانیک سیالات، ترمودینامیک، انتقال حرارت، مقاومت مصالح، دینامیک ماشین و ارتعاشات

• دماوند - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک، مکانیک سيالات، مقاومت مصالح و انتقال حرارت

• دورود - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

• دولت آباد - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح و مکانیک سیالات

• دهدشت - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک

• رامسر - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح و مکانيک خاک

• رودهن - تجهيز آزمايشگاه ديناميک ماشين و ارتعاشات، ترموديناميک، مقاومت مصالح

• زنجان - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح و مکانيک خاک

• حاجی آباد - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

• خمينی شهر- تجهيز آزمايشگاه ديناميک ماشين و ارتعاشات، مکانيزمها و انتقال حرارت

• خمین - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

• ساوه - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح، ترمودینامیک، دینامیک ماشین و ارتعاشات

• سنندج - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

• سوسنگرد - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح و ترموديناميک

• شهرری - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

• شهر مجلسی- تجهيز آزمايشگاه ديناميک ماشين و ارتعاشات

• شهرضا - تجهيز آزمايشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات

• شهرکرد - تجهيز آزمايشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات

• شيراز - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک

• شوشتر - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک، ديناميک ماشين و ارتعاشات، انتقال حرارت

• صفادشت - تجهيز آزمايشگاه سیالات، مقاومت مصالح

• علی آباد کتول - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک و انتقال حرارت

• فيروزکوه - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

• فومن و شفت - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

• قائم شهر - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

• قوچان - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت

• کاشان - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک، ديناميک ماشين و ارتعاشات، مکانيزمها

• کرج - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح، سيالات، ديناميک ماشين و ارتعاشات

• گرگان - تجهيزآزمايشگاه مقاومت مصالح و مکانيک سيالات

• گلپايگان - تجهيز آزمايشگاه ديناميک ماشين و ارتعاشات

• گنبدکاووس - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

• لاهيجان - تجهيز آزمايشگاه سيالات، انتقال حرارت، ترموديناميک، ديناميک ماشين و ارتعاشات، مقاومت مصالح

• لامرد - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

• لنجان - تجهيز آزمايشگاه سیالات، مقاومت مصالح

• محلات - تجهيز آزمايشگاه سيالات و انتقال حرارت

• مرودشت - تجهيزآزمايشگاه ديناميک ماشين و ارتعاشات

• مرند - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

• مسجد سليمان - تجهيز آزمايشگاه هيدروليک و پنوماتيک پايه

• ممقان - تجهيز آزمايشگاه سيالات

• ميانه - تجهيزآزمايشگاه ترموديناميک

• مياندواب - تجهيزآزمايشگاه مکانيک سيالات و مقاومت مصالح

• ميناب - تجهيزآزمايشگاه ترموديناميک و انتقال حرارت

• نجف آباد - تجهيز آزمايشگاه سيالات، دینامیک ماشین و ارتعاشات، مقاومت مصالح و ترموديناميک

• نورآباد ممسنی - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک، مکانیک سیالات، مقاومت مصالح

• نيريز - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک ، ديناميک ماشين و ارتعاشات

• هشتگرد - تجهيز آزمايشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات

• ورامین - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک

• يزد- تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح، انتقال حرارت، ترمودینامیک، دینامیک ماشین و ارتعاشات