دانشگاه آزاد اسلامی

• آبادان - تجهيز آزمايشگاه مکانيک سيالات

• اسفراين - تجهيز آزمايشگاه مکانيک سيالات

• اسلامشهر - تجهيز آزمايشگاه مکانيک سيالات، مقاومت مصالح، دینامیک ماشین و ارتعاشات

• سما اسلامشهر - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک و مکانيک سيالات

• اسکو - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

• اشکذر- تجهيز آزمايشگاه سيالات ، انتقال حرارت و ترموديناميک

• اليگودرز - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح ، ديناميک ماشين و ارتعاشات

• ايذه - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

• ایلخچی - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

• اميديه - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک

• اهواز - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت ، مقاومت مصالح

• اهر - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت

• بابلسر - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

• بردسير - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح ، مکانيک سيالات، انتقال حرارت و ترموديناميک

• بروجن - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح, ترموديناميک و خاک،مواد و مصالح ساختماني

• بناب - تجهيز آزمايشگاه ديناميک ماشين و ارتعاشات ، ترموديناميک

• بندرعباس - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح ، سایر آزمایشگاهها

• بویین زهرا- تجهيز سایر آزمايشگاه ها

• بيرجند - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

• پارسيان - تجهيز آزمايشگاه سيالات و انتقال حرارت

• پرند - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

• تاکستان - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح ، مکانيک سيالات ، ترموديناميک ، ديناميک ماشين و ارتعاشات

• تفت - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح ، ديناميک ماشين و ارتعاشات

• تهران غرب- تجهيز آزمايشگاه سیالات

• تهران مرکز - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح ، ديناميک ماشين و ارتعاشات ، مکانيک سيالات ، ترموديناميک و علم مواد

• دماوند - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک، سيالات, مقاومت مصالح و انتقال حرارت

• دورود - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

• دهدشت - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک

• رامسر- تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح و مکانيک خاک

• رودهن- تجهيز آزمايشگاه ديناميک ماشين و ارتعاشات ، ترموديناميک ، مقاومت مصالح

• زنجان - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح و مکانيک خاک

• حاجي آباد - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

• خميني شهر- تجهيز آزمايشگاه ديناميک ماشين، مکانيزمها و انتقال حرارت

• خمين - تجهيز آزمايشگاه سایر محصولات

• ساوه - تجهيز آزمايشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات ، ترموديناميک

• سوسنگرد - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح و ترموديناميک

• شهرري - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

• شهر مجلسي- تجهيز آزمايشگاه ديناميک ماشين و ارتعاشات

• شهرضا - تجهيز آزمايشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات

• شهرکرد - تجهيز آزمايشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات

• شيراز - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک

• شوشتر - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک ، ديناميک ماشين و ارتعاشات و انتقال حرارت

• صفادشت - تجهيز آزمايشگاه سیالات، مقاومت مصالح

• علي آباد کتول- تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک و انتقال حرارت

• فيروزکوه - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

• فومن و شفت - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

• قائم شهر- تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

• قوچان- تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت

• کاشان - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک ، ديناميک ماشين و ارتعاشات ، مکانيزمها

• کرج- تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح ، سيالات ، ديناميک ماشين و ارتعاشات

• گرگان - تجهيزآزمايشگاه مقاومت مصالح و مکانيک سيالات

• گلپايگان- تجهيز آزمايشگاه ديناميک ماشين و ارتعاشات

• لاهيجان- تجهيز آزمايشگاه سيالات، انتقال حرارت، ترموديناميک، ديناميک ماشين و ارتعاشات، مقاومت مصالح

• لامرد - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

• لنجان - تجهيز آزمايشگاه سیالات ، سایر محصولات

• محلات - تجهيز آزمايشگاه سيالات و انتقال حرارت

• مرودشت - تجهيزآزمايشگاه ديناميک ماشين و ارتعاشات

• مرند - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

• مسجدسليمان - تجهيز آزمايشگاه هيدروليک و پنوماتيک پايه

• مشهد- تجهيز آزمايشگاه مکانیک سيالات ، مکانيزمها ، مقاومت مصالح ، ديناميک ماشين و ارتعاشات

• ممقان - تجهيز آزمايشگاه مکانیک سيالات

• ميانه - تجهيزآزمايشگاه ترموديناميک

• مياندواب - تجهيزآزمايشگاه مکانيک سيالات و مقاومت مصالح

• ميناب - تجهيزآزمايشگاه ترموديناميک و انتقال حرارت

• نجف آباد- تجهيز آزمايشگاه مکانیک سيالات ، مقاومت مصالح و ترموديناميک

• نورآباد ممسنی - تجهیز آزمایشگاه مکانیک سیالات، ترمودینامیک، مقاومت مصالح

• ني ريز - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک ، ديناميک ماشين و ارتعاشات

• هشتگرد - تجهيز آزمايشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات

• يزد- تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح ، ترمودینامیک ، دینامیک ماشین و ارتعاشات ، انتقال حرارت