دانشگاه آزاد اسلامی

•   آبادان- تجهيز آزمايشگاه مکانيک سيالات
•   اسفراين - تجهيز آزمايشگاه مکانيک سيالات
•   اسلامشهر - تجهيز آزمايشگاه مکانيک سيالات، دینامیک ماشین و ارتعاشات، مقاومت مصالح
•   سما اسلامشهر - تجهيزآزمايشگاه ترمودینامیک و مکانیک سیالات
•   اسکو - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح
•   اشکذر- تجهيز آزمايشگاه سيالات، انتقال حرارت و ترموديناميک
•   اليگودرز - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح، ديناميک ماشين و ارتعاشات
•   ايذه - تجهيزآزمايشگاه مقاومت مصالح
•   ایلخچی - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح
•   اميديه - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک
•   اوز- تجهيز مقاومت مصالح
•   اهواز - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت و مقاومت مصالح
•   اهر - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت
•    بابلسر - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح
•   بروجن - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح، ترموديناميک و خاک
•   بناب - تجهيزآزمايشگاه ديناميک ماشين و ارتعاشات، ترموديناميک
•   بندرعباس - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح
•   بویین زهرا- تجهيز آزمایشگاه مقاومت مصالح
•   بيرجند - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح
•   پارسيان - تجهيز آزمايشگاه مکانیک سيالات و انتقال حرارت
•   پرند - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح
•   تاکستان - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح، مکانيک سيالات، ترموديناميک، ديناميک ماشين و ارتعاشات
•   تفت - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح، ديناميک ماشين و ارتعاشات
•    تهران مرکز - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح، ديناميک ماشين و ارتعاشات، مکانيک سيالات، ترموديناميک و علم مواد
•   تهران غرب - تجهيز آزمايشگاه مکانیک سیالات، ترمودینامیک، انتقال حرارت، مقاومت مصالح، دینامیک ماشین و ارتعاشات
•   دماوند - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک، مکانیک سيالات، مقاومت مصالح و انتقال حرارت
•   دورود - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح
•   دولت آباد - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح و مکانیک سیالات
•   دهدشت - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک
•   رامسر- تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح و مکانيک خاک
•   رودهن- تجهيز آزمايشگاه ديناميک ماشين و ارتعاشات، ترموديناميک، مقاومت مصالح
•   زنجان - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح و مکانيک خاک
•   حاجي آباد - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح
•   خميني شهر- تجهيز آزمايشگاه ديناميک ماشين و ارتعاشات، مکانيزمها و انتقال حرارت
•   خمین - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح
•   ساوه - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح، ترمودینامیک، دینامیک ماشین و ارتعاشات
•   سنندج - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح
•   سوسنگرد - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح و ترموديناميک
•   شهرري - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح
•   شهر مجلسي- تجهيز آزمايشگاه ديناميک ماشين و ارتعاشات
•   شهرضا - تجهيز آزمايشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات
•   شهرکرد - تجهيز آزمايشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات
•   شيراز - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک
•   شوشتر - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک، ديناميک ماشين و ارتعاشات، انتقال حرارت
•   صفادشت - تجهيز آزمايشگاه سیالات، مقاومت مصالح
•   علي آباد کتول- تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک و انتقال حرارت
•   فيروزکوه - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح
•   فومن و شفت - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح
•   قائم شهر- تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح
•   قوچان- تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت
•   کاشان - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک، ديناميک ماشين و ارتعاشات، مکانيزمها
•   کرج- تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح، سيالات، ديناميک ماشين و ارتعاشات
•   گرگان - تجهيزآزمايشگاه مقاومت مصالح و مکانيک سيالات
•   گلپايگان- تجهيز آزمايشگاه ديناميک ماشين و ارتعاشات
•   گنبدکاووس - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح
•   لاهيجان- تجهيز آزمايشگاه سيالات، انتقال حرارت، ترموديناميک، ديناميک ماشين و ارتعاشات، مقاومت مصالح
•   لامرد - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح
•   لنجان - تجهيز آزمايشگاه سیالات، مقاومت مصالح
•   محلات - تجهيز آزمايشگاه سيالات و انتقال حرارت
•   مرودشت - تجهيزآزمايشگاه ديناميک ماشين و ارتعاشات
•   مرند - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح
•   مسجدسليمان - تجهيز آزمايشگاه هيدروليک و پنوماتيک پايه
•   ممقان - تجهيز آزمايشگاه سيالات
•   ميانه - تجهيزآزمايشگاه  ترموديناميک
•   مياندواب - تجهيزآزمايشگاه مکانيک سيالات و مقاومت مصالح
•   ميناب - تجهيزآزمايشگاه  ترموديناميک و انتقال حرارت
•   نجف آباد- تجهيز آزمايشگاه سيالات ، مقاومت مصالح و ترموديناميک
•   نورآباد ممسنی - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک، مکانیک سیالات، مقاومت مصالح
•   نيريز - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک ، ديناميک ماشين و ارتعاشات
•   هشتگرد - تجهيز آزمايشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات
•   ورامین- تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک
•   يزد- تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح ، انتقال حرارت ، ترمودینامیک ، دینامیک ماشین و ارتعاشات