دانشگاه دولتی

• دانشگاه آیت الله بروجردی - تجهيز آزمايشگاه سيالات، مقاومت مصالح، ترمودینامیک، دینامیک ماشین و ارتعاشات

• آموزشکده فنی و حرفه ای الزهرا بوشهر - تجهيز آزمايشگاه سيالات

• آموزشکده فنی و حرفه ای سنندج - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

• آموزشکده سما کرج واحد برادران - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

• آموزشکده سما مهاباد - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک

• آموزشکده فنی پسران میبد - تجهيز آزمايشگاه سیالات

• دانشگاه اراک - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح، ترمودینامیک، سیالات

• دانشگاه اردکان - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک، دینامیک ماشین و ارتعاشات، مقاومت مصالح و سیالات

• دانشگاه ارومیه - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح، دینامیک ماشین و ارتعاشات، مکانیزمها

• دانشگاه ارومیه (دانشکده فنی خوی) - تجهيز آزمايشگاه سیالات

• دانشگاه اسفراین - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک

• دانشگاه اصفهان - تجهيز آزمايشگاه سیالات، انتقال حرارت هیدرولیک و پنوماتیک

• دانشگاه الزهرا - تجهيز آزمايشگاه مکانیک سیالات، ترمودینامیک دینامیک ماشین و ارتعاشات، خاک، هیدرولیک و پنوماتیک، انتقال حرارت

• دانشگاه انوشيروانی بابل - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک

• دانشگاه امام حسين (ع) - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح، ديناميک ماشين و ارتعاشات، ترموديناميک

• دانشگاه ايلام - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت

• دانشگاه بابل - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک

• دانشگاه باهنر کرمان - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت، مقاومت مصالح، مکانیک سیالات، دینامیک ماشین و ارتعاشات

• دانشگاه بجنورد - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت

• دانشکده بهداشت، ايمني و سلامت تهران - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک

• دانشکده بهداشت دامغان - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک

• دانشکده بهداشت شهید بهشتی - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک

• دانشکده بهداشت همدان - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک

• دانشکده بهداشت ياسوج - تجهيز آزمايشگاه سيالات

• دانشگاه بوعلی سينای همدان - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

• دانشگاه شهید بهشتی - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک

• دانشگاه بيرجند، دانشکده فنی و مهندسی قائن - تجهيز آزمايشگاه سيالات، مقاومت مصالح، ديناميک ماشين و ارتعاشات

• دانشکده فنی و حرفه ای آیت الله خامنه ای بوشهر - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح و سیالات

• دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک و انتقال حرارت

• دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا (تهران) - تجهيز آزمايشگاه سیالات، انتقال حرارت، ترمودینامیک، مقاومت مصالح، دینامیک ماشین و ارتعاشات

• دانشکده فنی و حرفه ای شماره یک پسران تبریز - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت و ترمودینامیک

• دانشگاه تبریز - تجهيز آزمايشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات، ترمودینامیک

• دانشگاه تفرش - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت، ترمودینامیک، عملیات واحد، انرژی های نو

• دانشگاه تهران - تجهيز آزمايشگاه مکانيک سيالات و انتقال حرارت

• دانشگاه تربیت مدرس تهران - تجهيز آزمايشگاه سيالات

• دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان - تجهیز آزمایشگاه ترمودینامیک

• دانشگاه جیرفت - تجهيز آزمايشگاه سیالات

• دانشگاه شهید چمران اهواز - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت، ترمودینامیک، مکانیک سیالات، دینامیک ماشین و ارتعاشات، هیدرولیک و پنوماتیک

• دانشگاه شهید چمران رشت - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت، ترمودینامیک

• دانشگاه حکیم سبزواری - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک

• دانشگاه خاتم الانبیا بهبهان - تجهيز آزمايشگاه سیالات، مقاومت مصالح، ترمودینامیک و دینامیک ماشین و ارتعاشات

• دانشگاه خليج فارس - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک، مقاومت مصالح، ديناميک ماشين و ارتعاشات

• دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسی - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح، سیالات و هیدرولیک و پنوماتیک

• دانشگاه خوارزمی - تجهيز آزمايشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات

• دانشگاه شهید رجایی - تجهيز آزمايشگاه سیالات

• دانشگاه رازی کرمانشاه - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

• دانشگاه زابل - تجهيز آزمايشگاه سیالات، هیدرولیک و پنوماتیک، ترمودینامیک انتقال حرارت، دینامیک ماشین و ارتعاشات

• دانشگاه زنجان - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت و سیالات

• دانشگاه دامغان - تجهيز آزمايشگاه سیالات، ترمودینامیک، انتقال حرارت

• دانشگاه شهید ستاری (دانشکده هوا فضا) - تجهيز آزمايشگاه سیالات، هیدرولیک و پنوماتیک

• دانشگاه سمنان - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک، سیالات، مقاومت مصالح و انتقال حرارت

• دانشگاه سیستان و بلوچستان - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت، هیدرولیک و پنوماتیک

• دانشگاه شريعتی تهران - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

• دانشگاه شهاب دانش قم - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

• دانشگاه شهرکرد - تجهيز آزمايشگاه سیالات

• دانشگاه صنعتی ارومیه - تجهيز آزمايشگاه سیالات، مقاومت مصالح و دینامیک ماشین و ارتعاشات

• دانشگاه صنعتی امیرکبیر- تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک، مقاومت مصالح و سیالات

• دانشگاه صنعتی اصفهان - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک

• دانشگاه صنعتی بيرجند - تجهيز آزمايشگاه ديناميک ماشين و ارتعاشات

• دانشگاه صنعتی سيرجان - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک

• دانشگاه صنعتی سهند - تجهيز آزمايشگاه سیالات

• دانشگاه صنعتی شاهرود - تجهيز آزمايشگاه سيالات و انتقال حرارت

• دانشگاه صنعتی شریف - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک، سیالات

• دانشگاه صنعتی قم - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک، سیالات، دینامیک ماشین و ارتعاشات

• دانشگاه صنعتی کرمانشاه - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک، مکانیزمها، دینامیک ماشین و ارتعاشات

• دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور - تجهيزآزمايشگاه سيالات، ديناميک ماشين و ارتعاشات

• دانشگاه علم و صنعت - تجهيزآزمايشگاه مقاومت مصالح، ديناميک ماشين و ارتعاشات، انتقال حرارت، سیالات و ترمودینامیک

• دانشگاه علم و فناوری مازندران - تجهيز آزمايشگاه سیالات، انتقال حرارت و مقاومت مصالح

• دانشگاه علم و هنر یزد - تجهيز آزمايشگاه سیالات، انتقال حرارت، ترمودینامیک

• دانشگاه علوم و فنون مازندران - تجهيز آزمايشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات، سیالات، ترمودینامیک

• دانشگاه علوم دریایی چابهار - تجهيز آزمايشگاه سیالات، انتقال حرارت، مقاومت مصالح

• دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح، سیالات و انتقال حرارت

• دانشگاه علوم پزشکی اردبیل - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک

• دانشگاه علوم پزشکی ساوه - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک

• دانشگاه علوم پزشکی گناباد- تجهيز آزمايشگاه سیالات

• دانشگاه علوم کشاورزی گرگان - تجهیز آزمایشگاه سیالات

• دانشگاه علوم پزشکی یزد- تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک

• دانشگاه فسا - تجهيز آزمايشگاه هیدرولیک و پنوماتیک

• دانشگاه فناوري نوين آمل- تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت، سیالات

• دانشگاه فناوري نوين قوچان - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک، سیالات

• دانشگاه فنی حرفه ای قاضی طباطبایی ارومیه - تجهيز آزمايشگاه خاک

• دانشگاه فردوسی مشهد - تجهيز آزمايشگاه مکانيک سيالات، انتقال حرارت، ترمودینامیک، مکانیزمها، مقاومت مصالح، هیدرولیک و پنوماتیک

• دانشگاه قم - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک، ديناميک ماشين و ارتعاشات، مکانیک سیالات

• دانشگاه کردستان - تجهيز آزمايشگاه سیالات، دینامیک ماشین وارتعاشات، ترمودینامیک

• دانشگاه گرگان - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت

• دانشگاه گلستان - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک، مکانیک سیالات، انتقال حرارت، مقاومت مصالح، دینامیک ماشین و ارتعاشات

• دانشگاه گلپايگان- تجهيزآزمايشگاه انتقال حرارت، ترموديناميک، دینامیک ماشین و ارتعاشات

• دانشگاه گیلان - تجهيز آزمايشگاه مکانیک سیالات، ترمودینامیک و خاک

• دانشگاه لرستان - تجهيز آزمايشگاه سيالات

• دانشگاه محقق اردبيلي- تجهيز آزمايشگاه سیالات، ترموديناميک، انتقال حرارت، هیدرولیک و پنوماتیک

• دانشگاه ملاير - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح و مکانیک سیالات

• دانشگاه مازندران - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح، سیالات، هیدرولیک و پنوماتیک

• دانشکده فنی و حرفه ای محمودآباد - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک

• دانشگاه وليعصر رفسنجان - تجهيز آزمايشگاه مکانیک سیالات، ترموديناميک، ديناميک ماشين، انتقال حرارت، مقاومت مصالح، هيدروليک و پنوماتيک، مکانيزمها

• دانشگاه هرمزگان - تجهيزآزمايشگاه سيالات، ديناميک ماشين و ارتعاشات، ترموديناميک، مقاومت مصالح

• دانشگاه ياسوج - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک، مقاومت مصالح و سیالات

• دانشگاه یزد - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک، دینامیک ماشین و ارتعاشات، انتقال حرارت

• مرکز آموزش عالی سراوان - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

• مرکز آموزش عالی گناباد - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح، سیالات و ترمودینامیک

• مرکز آموزش عالی محلات- تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک، سیالات

• مرکز آموزش عالی لامرد - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت، ترمودینامیک و مکانیک سیالات

• مرکز آموزش خلبانی بوتیا کرمان - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

• مجتمع آموزش عالی و پژوهشی آذربايجان - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

• مجتمع آموزش عالی و پژوهشی لارستان- تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت، دینامیک ماشین و ارتعاشات

• موسسه آموزش عالی آيندگان - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

• موسسه آموزش عالی اشراق بجنورد - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح

• موسسه آموزش عالی انرژی ساوه - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک و انتقال حرارت

• موسسه آموزش عالی ایوانکی - تجهيز آزمايشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات، ترمودینامیک، مکانیک سیالات

• موسسه آموزش عالی بویین زهرا - تجهيز آزمايشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات، ترمودینامیک، مکانیک سیالات انتقال حرارت، مقاومت مصالح و مکانیزمها

• موسسه آموزش عالی جابربن حيان رشت - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح و مکانيک سيالات

• موسسه آموزش عالی خیام مشهد - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک، دینامیک ماشین و ارتعاشات، مکانیک سیالات، انتقال حرارت، مقاومت مصالح

• موسسه آموزش عالی فخررازي ساوه - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک و مکانيک سيالات

• موسسه آموزش عالی کوثر قزوين - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح