دانشگاه دولتی

•   دانشگاه آیت الله بروجردی - تجهيز آزمايشگاه سيالات، مقاومت مصالح، ترمودینامیک، دینامیک ماشین و ارتعاشات
•   آموزشکده فني و حرفه اي الزهرا بوشهر - تجهيز آزمايشگاه سيالات
•   آموزشکده فني و حرفه اي سنندج - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح
•   آموزشکده سما کرج واحد برادران - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح
•   آموزشکده سما مهاباد - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک
•   دانشگاه اراک - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح، ترمودینامیک، سیالات
•   دانشگاه اردکان- تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک، دینامیک ماشین و ارتعاشات، مقاومت مصالح و سیالات
•   دانشگاه ارومیه - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح، دینامیک ماشین و ارتعاشات، مکانیزمها
•   دانشگاه ارومیه (دانشکده فنی خوی) - تجهيزآزمايشگاه سیالات
•   دانشگاه اسفراین - تجهيزآزمايشگاه ترمودینامیک
•   دانشگاه اصفهان - تجهيز آزمايشگاه سیالات، انتقال حرارت  هیدرولیک و پنوماتیک
•   دانشگاه الزهرا - تجهيز آزمايشگاه مکانیک سیالات، ترمودینامیک  دینامیک ماشین و ارتعاشات، خاک، هیدرولیک و پنوماتیک
•   دانشگاه انوشيرواني بابل - تجهيزآزمايشگاه ترموديناميک
•   دانشگاه امام حسين (ع) - تجهيزآزمايشگاه مقاومت مصالح، ديناميک ماشين و ارتعاشات، ترموديناميک
•   دانشگاه ايلام - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت
•   دانشگاه بابل - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک
•   دانشگاه باهنر کرمان - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت، مقاومت مصالح، مکانیک سیالات، دینامیک ماشین و ارتعاشات
•   دانشگاه بجنورد - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت
•   دانشکده بهداشت، ايمني و سلامت تهران - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک
•   دانشکده بهداشت دامغان - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک
•   دانشکده بهداشت شهید بهشتی - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک
•   دانشکده بهداشت همدان- تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک
•   دانشکده بهداشت ياسوج - تجهيز آزمايشگاه سيالات
•   دانشگاه بوعلي سيناي همدان - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح
•   دانشگاه شهید بهشتی - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک
•    دانشگاه بيرجند ، دانشکده فني و مهندسي قائن - تجهيز آزمايشگاه سيالات، مقاومت مصالح، ديناميک ماشين و ارتعاشات
•   دانشکده فنی و حرفه ای آیت الله خامنه ای بوشهر - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح و سیالات
•   دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک و انتقال حرارت
•   دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا (تهران) - تجهيز آزمايشگاه سیالات، انتقال حرارت، ترمودینامیک، مقاومت مصالح، دینامیک ماشین و ارتعاشات
•   دانشکده فنی و حرفه ای شماره یک پسران تبریز - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت و ترمودینامیک
•   دانشگاه تبریز - تجهيز آزمايشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات، ترمودینامیک
•   دانشگاه تفرش - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت، ترمودینامیک، عملیات واحد، انرژی های نو
•   دانشگاه تهران - تجهيز آزمايشگاه مکانيک سيالات و انتقال حرارت
•   دانشگاه تربیت مدرس تهران - تجهيز آزمايشگاه سيالات
•   دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان - تجهیز آزمایشگاه ترمودینامیک
•   دانشگاه شهید چمران اهواز - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت، ترمودینامیک، مکانیک سیالات، دینامیک ماشین و ارتعاشات، هیدرولیک و پنوماتیک
•   دانشگاه شهید چمران رشت- تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت، ترمودینامیک
•   دانشگاه حکیم سبزواری - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک
•   دانشگاه خاتم الانبیا بهبهان - تجهيز آزمايشگاه سیالات، مقاومت مصالح، ترمودینامیک و دینامیک ماشین و ارتعاشات
•   دانشگاه خليج فارس- تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک، مقاومت مصالح، ديناميک ماشين و ارتعاشات
•   دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح، سیالات و هیدرولیک و پنوماتیک
•   دانشگاه خوارزمی  - تجهيز آزمايشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات
•   دانشگاه شهید رجایی - تجهيز آزمايشگاه سیالات
•   دانشگاه رازی کرمانشاه - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح
•   دانشگاه زابل - تجهيز آزمايشگاه سیالات ، هیدرولیک و پنوماتیک، ترمودینامیک  انتقال حرارت، دینامیک ماشین و ارتعاشات
•   دانشگاه زنجان - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت و سیالات
•   دانشگاه دامغان - تجهيز آزمايشگاه سیالات، ترمودینامیک، انتقال حرارت
•   دانشگاه شهید ستاری (دانشکده هوا فضا) - تجهيز آزمايشگاه سیالات، هیدرولیک و پنوماتیک
•   دانشگاه سمنان - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک، سیالات، مقاومت مصالح و انتقال حرارت
•   دانشگاه سیستان و بلوچستان - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت، هیدرولیک و پنوماتیک
•   دانشگاه شريعتي تهران - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح
•   دانشگاه شهاب دانش قم - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح
•   دانشگاه شهرکرد - تجهيز آزمايشگاه سیالات
•   دانشگاه صنعتی ارومیه - تجهيز آزمايشگاه سیالات، مقاومت مصالح و دینامیک ماشین و ارتعاشات
•   دانشگاه صنعتی امیرکبیر- تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک، مقاومت مصالح و سیالات
•   دانشگاه صنعتی اصفهان - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک
•   دانشگاه صنعتي بيرجند - تجهيز آزمايشگاه ديناميک ماشين و ارتعاشات
•   دانشگاه صنعتي سيرجان - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک
•   دانشگاه صنعتی سهند - تجهيز آزمايشگاه سیالات
•   دانشگاه صنعتي شاهرود - تجهيز آزمايشگاه سيالات و انتقال حرارت
•   دانشگاه صنعتی شریف - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک، سیالات
•   دانشگاه صنعتی قم - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک، سیالات، دینامیک ماشین و ارتعاشات
•   دانشگاه صنعتی کرمانشاه - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک، مکانیزمها، دینامیک ماشین و ارتعاشات
•   دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور  - تجهيزآزمايشگاه سيالات، ديناميک ماشين و ارتعاشات
•   دانشگاه علم و صنعت - تجهيزآزمايشگاه مقاومت مصالح، ديناميک ماشين و ارتعاشات، انتقال حرارت، سیالات و ترمودینامیک
•   دانشگاه علم و فناوری مازندران- تجهيز آزمايشگاه سیالات، انتقال حرارت و مقاومت مصالح
•   دانشگاه علم و هنر یزد - تجهيز آزمايشگاه سیالات، انتقال حرارت، ترمودینامیک
•   دانشگاه علوم و فنون مازندران - تجهيز آزمايشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات، سیالات، ترمودینامیک
•   دانشگاه علوم دریایی چابهار - تجهيز آزمايشگاه سیالات، انتقال حرارت، مقاومت مصالح
•   دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح و انتقال حرارت
•   دانشگاه علوم پزشکی اردبیل - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک
•   دانشگاه علوم کشاورزی گرگان - تجهیز آزمایشگاه سیالات
•   دانشگاه فسا - تجهيز آزمايشگاه هیدرولیک و پنوماتیک
•   دانشگاه فناوري نوين آمل- تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت، سیالات
•   دانشگاه فناوري نوين قوچان - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک، سیالات
•   دانشگاه فنی حرفه ای قاضی طباطبایی ارومیه - تجهيز آزمايشگاه خاک
•   دانشگاه فردوسی مشهد - تجهيز آزمايشگاه مکانيک سيالات، انتقال حرارت، ترمودینامیک، مکانیزمها، مقاومت مصالح، هیدرولیک و پنوماتیک
•   دانشگاه قم - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک، ديناميک ماشين و ارتعاشات، مکانیک سیالات
•   دانشگاه کردستان - تجهيز آزمايشگاه سیالات، دینامیک ماشین وارتعاشات، ترمودینامیک
•   دانشگاه گرگان - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت
•   دانشگاه گلستان - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک، مکانیک سیالات، انتقال حرارت، مقاومت مصالح، دینامیک ماشین و ارتعاشات
•   دانشگاه گلپايگان- تجهيزآزمايشگاه انتقال حرارت، ترموديناميک، دینامیک ماشین و ارتعاشات
•   دانشگاه گیلان - تجهيز آزمايشگاه مکانیک سیالات، ترمودینامیک و خاک
•   دانشگاه لرستان - تجهيز آزمايشگاه سيالات
•   دانشگاه محقق اردبيلي- تجهيز آزمايشگاه سیالات، ترموديناميک، انتقال حرارت، هیدرولیک و پنوماتیک
•   دانشگاه ملاير - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح و مکانیک سیالات
•   دانشگاه مازندران - تجهيز آزمايشگاه هیدرولیک و پنوماتیک، سیالات
•   دانشکده فنی و حرفه ای محمودآباد- تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک
•   دانشگاه وليعصر رفسنجان- تجهيز آزمايشگاه مکانیک سیالات، ترموديناميک، ديناميک ماشين، انتقال حرارت، مقاومت مصالح، هيدروليک و پنوماتيک، مکانيزمها
•   دانشگاه هرمزگان- تجهيزآزمايشگاه سيالات، ديناميک ماشين و ارتعاشات، ترموديناميک، مقاومت مصالح
•   دانشگاه - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک، مقاومت مصالح و سیالات
•   دانشگاه ياسوج - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک، مقاومت مصالح و سیالات
•   دانشگاه یزد - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک و انتقال حرارت
•   مرکز آموزش عالی گناباد - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح، سیالات
•   مرکز آموزش عالی محلات- تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک، سیالات
•   مرکز آموزش عالی لامرد - تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت، ترمودینامیک و مکانیک سیالات
•   مرکز آموزش خلبانی بوتیا کرمان - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح
•   مجتمع آموزش عالي و پژوهشي آذربايجان - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح
•   مجتمع آموزش عالي و پژوهشي لارستان- تجهيز آزمايشگاه انتقال حرارت، دینامیک ماشین و ارتعاشات
•   موسسه آموزش عالي آيندگان - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح
•   موسسه آموزش عالي اشراق بجنورد - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح
•   موسسه آموزش عالي انرژي ساوه - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک و انتقال حرارت
•   موسسه آموزش عالي ایوانکی - تجهيز آزمايشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات، ترمودینامیک، مکانیک سیالات
•   موسسه آموزش عالي بویین زهرا - تجهيز آزمايشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات، ترمودینامیک، مکانیک سیالات انتقال حرارت، مقاومت مصالح و مکانیزمها
•   موسسه آموزش عالي جابربن حيان رشت - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح و مکانيک سيالات
•   موسسه آموزش عالي خیام مشهد - تجهيز آزمايشگاه ترمودینامیک، دینامیک ماشین و ارتعاشات، مکانیک سیالات، انتقال حرارت، مقاومت مصالح
•   موسسه آموزش عالي فخررازي ساوه - تجهيز آزمايشگاه ترموديناميک و مکانيک سيالات
•   موسسه آموزش عالي کوثر قزوين - تجهيز آزمايشگاه مقاومت مصالح